• homehome
  • > 온라인행정
  • > 기부금증명서

기부금증명서

기부금증명서

  • 아래와 같이 기부금 증명서(연말정산 헌금확인서)를 신청합니다.
  • 발급된 확인서는 사무실에서 찾아가시면 됩니다.
  • 신청자의 연락처,주소,생년월일 등의 정보가 다른 경우 먼저 회원정보를 수정하세요.
  • 발급현황은 목록에서 진행상황으로 표시됩니다.
번호 신청자성명 연락처 이메일 신청일 진행상황
33 홍*실 010*****532 kko**************** 2024-05-23 접수완료
32 이*경 010*****845 rus**************** 2024-05-22 접수완료
31 조*석 010*****406 jos****************** 2024-05-07 접수완료
30 최*준 010*****534 sta**************** 2024-05-02 접수완료
29 유*현 010*****614 khy**************** 2024-04-28 접수완료
28 오*연 010*****245 lit*************** 2024-02-02 접수완료
27 김*헌 010-****-0165 kyh************** 2024-02-01 접수완료
26 김*성 010*****358 knd*************** 2024-01-26 접수완료
25 강*혁 010*****048 kjh****************** 2024-01-25 접수완료
24 장*진 010*****245 ohh***************** 2024-01-25 접수완료