• homehome
  • > 온라인행정
  • > 기부금증명서

기부금증명서

기부금증명서

  • 아래와 같이 기부금 증명서(연말정산 헌금확인서)를 신청합니다.
  • 발급된 확인서는 사무실에서 찾아가시면 됩니다.
  • 신청자의 연락처,주소,생년월일 등의 정보가 다른 경우 먼저 회원정보를 수정하세요.
  • 발급현황은 목록에서 진행상황으로 표시됩니다.
번호 신청자성명 연락처 이메일 신청일 진행상황
79 채** 010-****-4882 par***************** 2021-01-21 접수완료
78 송*용 010*****400 gre************** 2021-01-21 접수완료
77 류*하 010-****-5639 jun***************** 2021-01-21 접수완료
76 정*숙 010*****984 wit**************** 2021-01-21 접수완료
75 양*웅 010*****159 did******************* 2021-01-21 접수완료
74 최*영 010-****-6540 jam***************** 2021-01-20 접수완료
73 김*순 010*****404 smi**************** 2021-01-20 접수완료
72 백*일 dibaik dib*************** 2021-01-20 접수완료
71 강*원 010*****266 kdw**************** 2021-01-20 접수완료
70 조*식 010-****-6150 nob************* 2021-01-20 접수완료