• homehome
  • > 온라인행정
  • > 기부금증명서

기부금증명서

기부금증명서

  • 아래와 같이 기부금 증명서(연말정산 헌금확인서)를 신청합니다.
  • 발급된 확인서는 사무실에서 찾아가시면 됩니다.
  • 신청자의 연락처,주소,생년월일 등의 정보가 다른 경우 먼저 회원정보를 수정하세요.
  • 발급현황은 목록에서 진행상황으로 표시됩니다.
번호 신청자성명 연락처 이메일 신청일 진행상황
217 김*헌 kyh**007 kyh************** 2022-02-09 접수완료
216 이*훈 010*****632 ace************* 2022-02-08 접수완료
215 박*홍 spa**ipg par*********************** 2022-02-07 접수완료
214 이*정 010*****893 sjn*************** 2022-02-06 접수완료
213 오*연 010*****245 lit*************** 2022-02-02 접수완료
212 이*아 010-****-2684 sar****************** 2022-01-28 접수완료
211 정*청 010-****-9174 joc************** 2022-01-27 접수완료
210 정*진 010-****-1550 jes*************** 2022-01-27 접수완료
209 김*진 010*****050 che******************** 2022-01-27 접수완료
208 시*자 see***rus see*************** 2022-01-26 접수완료