• homehome
  • > 온라인행정
  • > 기부금증명서

기부금증명서

기부금증명서

  • 아래와 같이 기부금 증명서(연말정산 헌금확인서)를 신청합니다.
  • 발급된 확인서는 사무실에서 찾아가시면 됩니다.
  • 신청자의 연락처,주소,생년월일 등의 정보가 다른 경우 먼저 회원정보를 수정하세요.
  • 발급현황은 목록에서 진행상황으로 표시됩니다.
번호 신청자성명 연락처 이메일 신청일 진행상황
136 김*헌 010*****165 kyh************** 2020-05-21 접수완료
135 고*남 010-****-1593 go5*************** 2020-05-19 접수완료
134 최*섭 010*****160 sub************** 2020-05-16 접수완료
133 김*영 010-****-1813 kim****************** 2020-05-15 접수완료
132 윤*호 010*****101 yun************** 2020-05-09 접수완료
131 권*정 010*****419 kwo***************** 2020-05-08 접수완료
130 이*희 010-****-0325 lsh************* 2020-02-11 접수완료
129 오*재 010-****-0325 ohj************** 2020-02-11 접수완료
128 강*원 010*****266 kdw**************** 2020-01-31 접수완료
127 주*창 010 -****-7012 you***************** 2020-01-31 접수완료