• homehome
  • > 온라인행정
  • > 기부금증명서

기부금증명서

기부금증명서

  • 아래와 같이 기부금 증명서(연말정산 헌금확인서)를 신청합니다.
  • 발급된 확인서는 사무실에서 찾아가시면 됩니다.
  • 신청자의 연락처,주소,생년월일 등의 정보가 다른 경우 먼저 회원정보를 수정하세요.
  • 발급현황은 목록에서 진행상황으로 표시됩니다.
번호 신청자성명 연락처 이메일 신청일 진행상황
81 장*은 010-****-2121 jse************** 2023-05-24 접수완료
80 송*결 010*****391 han*************** 2023-05-16 접수완료
79 강*원 010-****-1679 jmv************** 2023-05-08 접수완료
78 송*은 eun770 kie************** 2023-05-05 접수완료
77 최*기 tou*****ist tou****************** 2023-04-28 접수완료
76 장*림 010*****600 gem**************** 2023-03-05 접수완료
75 정*선 yoo*oen yoo**************** 2023-02-25 접수완료
74 김*애 010*****849 csy************** 2023-02-20 접수완료
73 이*희 010*****377 shc*************** 2023-02-02 접수완료
72 탁*숙 010*****426 tys************** 2023-01-31 접수완료