• homehome
  • > 온라인행정
  • > 기부금증명서

기부금증명서

기부금증명서

  • 아래와 같이 기부금 증명서(연말정산 헌금확인서)를 신청합니다.
  • 발급된 확인서는 사무실에서 찾아가시면 됩니다.
  • 신청자의 연락처,주소,생년월일 등의 정보가 다른 경우 먼저 회원정보를 수정하세요.
  • 발급현황은 목록에서 진행상황으로 표시됩니다.
번호 신청자성명 연락처 이메일 신청일 진행상황
101 (********리 010*****600 gem**************** 2021-03-21 접수완료
100 박*홍 010*****409 par*********************** 2021-02-26 접수완료
99 설*협 010*****057 mse*********** 2021-02-03 접수완료
98 송*결 010*****391 ife***************** 2021-02-01 접수완료
97 정*헌 010*****042 eui********************* 2021-01-30 접수완료
96 윤*만 010*****729 jea**************** 2021-01-28 접수완료
95 김*순 010-****-6048 kka***************** 2021-01-28 접수완료
94 오*연 010*****245 lit*************** 2021-01-28 접수완료
93 이*구 010*****799 lee***************** 2021-01-27 접수완료
92 이*희 010*****209 doo**************** 2021-01-27 접수완료