• homehome
  • > 온라인행정
  • > 기부금증명서

기부금증명서

기부금증명서

  • 아래와 같이 기부금 증명서(연말정산 헌금확인서)를 신청합니다.
  • 발급된 확인서는 사무실에서 찾아가시면 됩니다.
  • 신청자의 연락처,주소,생년월일 등의 정보가 다른 경우 먼저 회원정보를 수정하세요.
  • 발급현황은 목록에서 진행상황으로 표시됩니다.
번호 신청자성명 연락처 이메일 신청일 진행상황
112 김*영 010-****-1813 yoy************** 2021-06-09 접수완료
111 김*영 yoy*kdy yoy************** 2021-06-06 접수완료
110 마*********림 010*****600 gem**************** 2021-05-25 접수완료
109 권*정 010*****419 kwo***************** 2021-05-24 접수완료
108 마*환 010*****600 gem**************** 2021-05-21 접수완료
107 고*남 010-****-1593 go5*************** 2021-05-17 접수완료
106 김*호 010*****595 vch************** 2021-05-17 접수완료
105 윤*호 010*****101 yun************** 2021-05-11 접수완료
104 임*용 010*****069 qwe**************** 2021-05-11 접수완료
103 황*혜 010*****218 sop************** 2021-05-11 접수완료