• homehome
  • > 온라인행정
  • > 기부금증명서

기부금증명서

기부금증명서

  • 아래와 같이 기부금 증명서(연말정산 헌금확인서)를 신청합니다.
  • 발급된 확인서는 사무실에서 찾아가시면 됩니다.
  • 신청자의 연락처,주소,생년월일 등의 정보가 다른 경우 먼저 회원정보를 수정하세요.
  • 발급현황은 목록에서 진행상황으로 표시됩니다.
번호 신청자성명 연락처 이메일 신청일 진행상황
130 이*희 010-****-0325 lsh************* 2020-02-11 접수완료
129 오*재 010-****-0325 ohj************** 2020-02-11 접수완료
128 강*원 010*****266 kdw**************** 2020-01-31 접수완료
127 주*창 010 -****-7012 you***************** 2020-01-31 접수완료
126 이*훈 010*****632 ace************* 2020-01-30 접수완료
125 시*자 see***rus nav************** 2020-01-30 접수완료
124 이*곤 010*****846 snk*************** 2020-01-29 접수완료
123 박*민 010-****-6569 min************* 2020-01-28 접수완료
122 김** 010*****175 nhk**************** 2020-01-28 접수완료
121 허*희 010*****768 her**************** 2020-01-25 접수완료