• homehome
  • > 온라인행정
  • > 기부금증명서

기부금증명서

기부금증명서

  • 아래와 같이 기부금 증명서(연말정산 헌금확인서)를 신청합니다.
  • 발급된 확인서는 사무실에서 찾아가시면 됩니다.
  • 신청자의 연락처,주소,생년월일 등의 정보가 다른 경우 먼저 회원정보를 수정하세요.
  • 발급현황은 목록에서 진행상황으로 표시됩니다.
번호 신청자성명 연락처 이메일 신청일 진행상황
54 김*영 010-****-1813 kim****************** 2019-05-29 접수완료
53 고*남 010*****593 GO5*** 2019-05-23 접수완료
52 박*홍 010*****409 par*********************** 2019-02-15 접수완료
51 설*협 010-****-2057 min************** 2019-02-11 접수완료
50 정*은 010*****822 smi*************** 2019-02-02 접수완료
49 조*나 010-****-6658 jom***************** 2019-01-28 신청완료
48 권*정 010*****419 kwo***************** 2019-01-28 접수완료
47 오*연 010*****245 lit*************** 2019-01-28 접수완료
46 서*숙 019****173 sis**************** 2019-01-28 접수완료
45 김*자 010-****-9182 105************** 2019-01-26 접수완료