• homehome
  • > 온라인행정
  • > 기부금증명서

기부금증명서

기부금증명서

  • 아래와 같이 기부금 증명서(연말정산 헌금확인서)를 신청합니다.
  • 발급된 확인서는 사무실에서 찾아가시면 됩니다.
  • 신청자의 연락처,주소,생년월일 등의 정보가 다른 경우 먼저 회원정보를 수정하세요.
  • 발급현황은 목록에서 진행상황으로 표시됩니다.
번호 신청자성명 연락처 이메일 신청일 진행상황
120 허*희 010*****768 her**************** 2020-01-25 접수완료
119 강*원 010*****266 kdw**************** 2020-01-24 접수완료
118 배*구 010-****-6714 kos*************** 2020-01-23 접수완료
117 윤*임 010*****350 sch************ 2020-01-23 접수완료
116 허*철 010********80. mon*************** 2020-01-22 접수완료
115 이*애 010*****640 pre******************* 2020-01-22 접수완료
114 권민 010*****224 kmi************** 2020-01-21 접수완료
113 김*완 010-****-4841 hhm*************** 2020-01-21 접수완료
112 이*규 010*****282 che****************** 2020-01-21 접수완료
111 최*영 010-****-6540 jam***************** 2020-01-20 접수완료